Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“บริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ก้าวไกลการศึกษา รักษาประเพณี กีฬาเด่น เน้นถนนลาดยาง ไฟฟ้าสว่าง ประปาสะอาด ชุมชนปราศจากยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงความยากจน สร้างชุมชนสวัสดิการ ติดตามประเมินผล”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
 3. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
 4. ส่งเสริมการศึกษา
 5. ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
 6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 7. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 8. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
 9. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 11. จัดให้มีการบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และจัดการด้านการจราจร

 

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. เพื่อจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพียงพอ
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ
 3. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
 5. เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารการปกครองสร้างจิตสำนึกและสิทธิพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 6. เพื่อจัดระบบการบริหารที่ดี โปร่งใสตรวจสอบได้
 7. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและโรคระบาดต่างๆ
 8. เพื่อได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 9. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มาตรฐาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์
 10. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 11. เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้มีสภาพที่สวยงามน่าอยู่
 12. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืนและถาวร
 13. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา
 14. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ