Hot News :
สำนักปลัด

นางสาวณัฐชพิมพ์ พิมพ์ทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายพิชญุตม์ อัมพร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปาริชาติ เบื้องบน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอติญา มูลจันดา

นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพศวีร์ นามพุทธา

นิติกรปฏิบัติการ

จ่าสิบโท สันต์ชัย พลหาญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกปรีชา อุปชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวธิดาวรรณ วุฒิพรหม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจุฬาลักษณ์ พรมสอน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสะอาดศรี ศุภลักษณ์

นักการภารโรง

นายสุเทพ ศุภลักษณ์

ยาม

นายณรินทร์ บางใบ

คนงานทั่วไป

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ