Hot News :

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝก

วันอังคาร, 18 เมษายน 2566 16:12

   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝก ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ พ.ศ.2565(จ่ายขาดเงินสะสม)วงเงินที่ได้รับจัดสรร 545,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 วงเงิน 563,659.20-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ