Hot News :

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง รายการ รถพยาบาลฉุกเฉินด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2566 16:27

   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยาน พาหนะขนส่ง รายการ รถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ พ.ศ.2566(จ่ายขาดเงินสะสม)วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,220,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 วงเงิน 1,220,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ