Hot News :

  ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ -ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น เรื่อง ประมาลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันพุธ, 19 เมษายน 2566 21:15

          ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ -ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น เรื่อง ประมาลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ