Hot News :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้หมู่ที่ 9 บ้าน ยางเครือ

วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2566 14:22

          องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้หมู่ที่ 9 บ้าน ยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ โครงการ เป็นเงินจำนวน1,656,900 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหกแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ